ตามรอยลูกเสือ

โครงการตามรอยลูกเสือ กูลเกื้อวัฒนธรรม นำพาความมั่นคง

โครงการตามรอยลูกเสือ กูลเกื้อวัฒนธรรม นำพาความมั่นคง โครงการนี้ได้นำเอางานกิจการ “ลูกเสือ” มาเป็นแกนในการดำเนินโครงการเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนและประชาชนทั่วไป กิจการลูกเสือซึ่งมีพันธกิจเพื่อสร้างคนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตเนื้อหารายการเชิงสร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
  2. เพื่อให้รายการเป็นช่องทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านความมั่นคงของชาติ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยสามารถนำสาระความรู้จากรายการไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อกระตุ้นให้คนดูและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดี สร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อความมั่นคงของชาติสืบไป โดยใช้เรื่องราวกิจกรรมลูกเสือ และนำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อกิจกรรม on ground
  4. เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมของชาติให้ดีงามในพื้นฐานใจของประชาชนผ่านการเรียนรู้กฎลูกเสือ 10 ข้อ
  5. เพื่อให้รายการส่งเสริมปลูกฝังเรื่องจิตอาสา จิตสาธารณะให้เกิดขึ้นถาวรในสังคมไทย

แหล่งที่มา : กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Loading

Message us