การดำเนินการเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์  3  ท่อน และ 4 ท่อน

การขอแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน

คุณลักษณะผู้ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน

 1. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (ปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ไม่เกิน 2 ปี และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลจากกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน แยกเป็น 4 ประเภท คือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.W.B. ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B. ผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ S.S.W.B. ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.
 2. หลังจากได้รับเครี่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี แล้วผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ำกับลูกเสือ อบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตรไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.C. (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)
 3. ได้รับเครื่อง หมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ 6 ครั้ง อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้ 3 ครั้ง นำเสนอผลการปฏิบัติงานได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.
 4. ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ อบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.C. (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
 5. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีผลงานดังนี้
  • ผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น 2 ครั้ง
  • เป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 4 ครั้ง
 6. นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ L.T. การขอไม่กำหนดระยะเวลา แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปี

การทำผลงาน

 1. ต้องมีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมระดับ B. T.C. / A.T.C. / A.L.T.C. อย่างน้อย  6 ครั้ง
 2. ต้องได้รับคำสั่งแต่งตั้ง อย่างน้อย 3 ครั้ง หรืออาจได้รับหนังสือเชิญ อีกอย่างน้อย  3  ครั้ง
 3. ตามข้อ 2. อาจทำผลงานการฝึกอบรมลูกเสือแทนได้ดังนี้
  • การฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ
  • การฝึกอบรมวิชาการอยู่ค่ายพักแรม
  • การฝึกอบรมวิชาจราจร บรรเทาสาธารณภัย การบุกเบิก ผู้นำ แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ
  • การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
  • ต้องมีหลักฐานการทำผลงานและหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 1. ผู้เสนอขอจัดทำผลงานเป็นรูปเล่ม 3 ชุด สถานศึกษาต้นสังกัดเก็บไว้ 1 ชุด ทำหนังสือนำส่งเขตพื้นที่การศึกษา 2 ชุด พร้อมบันทึกความเห็น
 2. เขตพื้นที่การศึกษานำส่งสำนักงานลูกเสือจังหวัด จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกความเห็น
 3. สำนักงานลูกเสือจังหวัด นำส่งต่อสำนักสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

การขอแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.) และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน

ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้ขอแต่งตั้ง

 1. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมชั่น L.T.C.ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C.ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และเป็นผู้รับผิดชอบ รงการฝึกอบรมลูกสือในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน วิานายหมู่ลูกเสือ หรือการอยู่ค่ายพักแรม วิชาพิเศษลูกเสือ หรืออื่น ๆ อีกไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
 3. ได้รับแต่งตั้งจากผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือได้รับเชิญจากผู้อำนวยการฝึกอบรมให้อยู่ ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) หรือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (ALT.C) หรือทั้งสองอย่างรวมกันไม่น้อยกว่าสี่ครั้ง (กรณีได้รับเชิญจากผู้อำนวยการฝึกอบรมใช้เป็นผลงานตามข้อนี้ได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง)
 4. ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หัวหน้าหน่วยงาน แล้วแต่กรณี เสนอแบบรายงานผลตามลำดับจนถึงสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ข้อ 2 เอกสารประกอบคำขอ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดส่งเอกสารประกอบคำขอ เย็บเป็นเล่มและจัดเรียงเอกสารตามลำดับ ตังนี้

 1. แบบรายงานเพื่อขอแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ พร้อมติดรูปถ่ายในเครื่องแบบบุคลากรทางการลูกเสือตามตำแหน่ง ขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารสำคัญเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม L.T.C.
 4. สำเนาหนังสือสำคัญแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (AL.T.)
 5. สำเนาหนังสือสำคัญอนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) ทุกประเกท (ตามที่ระบุในรายงาน)
 6. สำเนาหนังสือสำคัญแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการลูกเสือ
 7. สำเนาใบเสร็จการชำระค่าบำรุงลูกเสือประจำปี หรือตลอดชีพ
 8. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฉบับเต็ม)
 9. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (AT.C.) หรือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (AL.T.C) แนบประกอบหนังสือรับรองของผู้อำนวยการฝึกอบรม (ทำเครื่องหมายหรือขีดเส้นใต้ชื่อผู้ยื่นคำขอและชื่อผู้อำนวยการฝึกอบรมในคำสั่งให้ชัดเจน)
 10. กรณีได้รับเชิญจากผู้อำนวยการฝึกอบรม ต้องแนบคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรมด้วย
 11. ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองเอกสารที่ถ่ายสำเนาทุกแผ่น

Loading

Message us