ประวัติความเป็นมา

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 35 ให้มีสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษานั้น มาตรา 36 ให้มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และ มาตรา 39 ให้มีสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต พื้นที่การศึกษาบังคับบัญชาและรับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การ ศึกษา

เว็บไซต์ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ก่อเกิดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือของสำนักงานเขต พื้นที่ฯ ให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเนื้อหาสาระที่เกี่ยว กับลูกเสือและเสนอแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสืออีกทางหนึ่ง …!

Loading

Message us