About

หลักการของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วัตถุประสงค์   วิธีการฝึกอบรม   อุดมการณ์

วัตถุประสงค์และอุดมคติของการฝึกอบรมลูกเสือของคณะลูกเสือแห่งชาติ 5 ข้อ

 1. ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ   เชื่อฟังและพึ่งตนเอง
 2. ให้ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเป็นใจผู้อื่น
 3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
 4. ให้รู้จักทำการฝีมือ์
 5. ให้มีการพัฒนากาย  จิตใจ   และศีลธรรมทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใด ๆ

วิธีการฝึกอบรม 3 ข้อ

 1. สมาชิกของลูกเสือเป็นด้วยความสมัครใจ มีผู้ใหญ่แนะนำและเพิ่มวิธีฝึกอบรมตามอายุที่มากขึ้น
 2. สมาชิกได้ปฎิบัติกิจกรรมตามที่ตนถนัดและได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
 3. สมาชิกได้ฝึกความรับผิดชอบ   ฝึกความเชื่อมั่นการเป็นผู้นำ ผู้ตาม  และร่วมงานกับผู้อื่น

อุดมการณ์  คือ  การปฎิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ


นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อกิจการลูกเสือ

 1. ให้นักเรียนทุกคนเป็นลูกเสือตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับ
 2. กิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับของนักเรียนทุกคนและทุกโรงเรียน
 3. กำหนดเรื่องการยกเว้นเครื่องแบบลูกเสือของนักเรียนโดยให้มีผ้าผูกคอเป็นสัญลักษณ์
 4. หน่วยงานหรือสถานศึกษาจัดให้มีการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีวุฒิทางลูกเสือทุกคน
 5. ให้มีการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับครูที่ฝึกอบรมลูกเสือ

นโยบายด้านลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
 1. สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และ/หรือยุวกาชาดเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 2. สถานศึกษาทุกแห่งจัดตั้งกองลูกเสือ-เนตรนารี อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 3. สถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมยุวกาชาดและจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด
 4. สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาดอย่างจริงจัง และครบถ้วนถูกต้องตามกระบวนการ
 5. สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตานารี และยุวกาชาดตามตารางการจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ของสถานศึกษาทุกครั้ง โดยไม่นำคาบกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาดไปปฏิบัติกิจกรรมอื่น เช่น ประชุมครู เป็นต้น
 6. ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกคนต้องมีคุณวุฒิทางลูกเสือ ขั้นวูดแบดจ์ 2 ท่อน ขึ้นไป
 7. ครูทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ หรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด อย่างน้อยหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
 8. ในวันที่สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีหรือยุวกาชาด ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกคนต้องเป็นผู้นำในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือหรือยุว กาชาด
 9. สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด

           สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 35 ให้มีสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษานั้น  มาตรา 36 ให้มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และ มาตรา 39 ให้มีสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต พื้นที่การศึกษาบังคับบัญชาและรับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การ ศึกษา

          เว็บไซต์ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6  ก่อเกิดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือของสำนักงานเขต พื้นที่ฯ ให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเนื้อหาสาระที่เกี่ยว กับลูกเสือและเสนอแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสืออีกทางหนึ่ง  …!

Loading

Message us