การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 2/2559

นายศุภพงษา  จันทรังษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสานิชนุสรณ์ ชั้น 3 สพป.นครราชสีมา เขต 6

14568252_10202309695540700_851693292189263344_n

ในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งเเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามพรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2551 กำหนดให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ( มาตรา35 ) และมาตรา 36 ให้มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ทั้งสิ้น 24 คน ผลการประชุมฯ มีมติให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้ดำเนิน ดังนี้

 • การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาตา,แนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนี้
  • การจัดโครงสร้างลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาให้ถูกต้อง ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
  • การวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจำปี
  • การนิเทศ กำกับ ติดตาม งานลูกเสือ
  • การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ
  • การยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ
 • กำหนดมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา และแนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือโดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรม คือ
  • หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
  • หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
  • หลักสูตรระดับผู้นำ  (A.T.C.)
  • ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

14606466_10202309695740705_1688202462752476878_n

14642114_10202309696100714_4498437502761164958_n

รายละเอียดต่างจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Loading

Message us