การสำรวจข้อมูลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จะดำเนินการสำรวจคุณวุฒิทางลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับ กิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

ดังนั้น สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสังกัด โดยจัดส่งให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2559 นี้

Loading

Message us