โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ชมรมครูเสือแก้งสนามนาง  ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 6  กำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ระหว่างวันที่  24 – 30 ตุลาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านอุทัยทอง อำแภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

โดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสียค่าลงทะเบียน  คนละ  2,500  บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าอาหาร  ค่าวุฒิบัตร  ค่าเอกสาร  และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  (ไม่รวมค่าจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และอื่นๆ ตามข้อตกลงของรุ่น)

โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแก้งสนามนาง  เลขบัญชี 668 – 2 – 61789 – 3 ชื่อบัญชีชมรมครูลูกเสือแก้งสนามนาง  หรือธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง ในนามนายชัชวาลย์ ยอดมั่น โรงเรียนบ้านอุทัยทอง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  2559

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร…คลิกที่นี่…!

Loading

Message us