การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลวิชาผู้กำกับลูกเสือ

ตามที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 3 / 2557  ระหว่างวันที่ 23 – 29  ตุลาคม  2557  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านดอนกลาง  ตำบลหนองมะนาว  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) และมีความประสงค์ขอรับตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จำนวน 60  คน  lสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมาจึงได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ 361 / 2556 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556  ได้แก่

  1. นายวินัย   สันทัดพร้อม  ผู้ตรวจการลูกเสือฯ
  2. นายมงคล   หมั่นประพฤติ   ผู้ตรวจการลูกเสือฯ
  3. นายชิตพล   ดีขุนทด  ผู้ตรวจการลูกเสือฯ
  4. นายพงษ์ศักดิ์   สนธการ   ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือฯ

เป็นคณะกรรมการในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยการนำของนายกนก จำปามูล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี และคณะครู  ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินการ  ในการตรวจขั้นที่ 5 ในครั้งได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากร บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ขอรับการตรวจฯ โดยการตรวจผ่านไปด้วยความเรียบร้อย  และผู้ขอรับการตรวจผ่านการทุกคน…ครับ


 

Loading

Message us