วิดิทัศน์แนะนำการถ่ายภาพและคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเข้าประกวดระเบียบแถว

วีดีทัศน์แนะนำการถ่ายภาพและคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประเทศ สำหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการประกวด ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดทำโดย สำนักงานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป.ศธ. และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ

ขอขอบคุณ : ศธ.360 องศา

Loading

Message us