แผนการพัฒนาลูกเสือไทย (พ.ศ. 2567-2570) (Full Text)

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำแผนการพัฒนาลูกเสือไทย (พ.ศ. 2567-2570) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินเพื่อพัฒนางานลูกเสือของประเทศ เป็นทิศทางของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำแผนไปปฏิบัติได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิธีการ ยุทธศาสตร์ที่กำหนด มีการกำกับ เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ภายใต้วิสัยทัศน์ : พัฒนางานลูกเสือของประเทศให้มีความทันสมัย และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน เป็นพลเมืองดี เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ “เรียนดี มีความสุข”

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loading

Message us