ขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานด้านลูกเสือเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือเพื่อลูกเสือและสังคม” (Scout for Scouts and Community)

ขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานด้านลูกเสือเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือเพื่อลูกเสือและสังคม” (Scout for Scouts and Community) ระหว่างวันที่ วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบ Hybrid (onsite ณ หอประชุมคุรุสภา / online ผ่านโปรแกรม Zoom)

แบบฟอร์มส่งผลงาน

ที่มา : สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Loading

Message us