การเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

ด้วย  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จะดำเนินการคัดเลือกกรรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  แทนตำแหน่งที่หมดวาระ 

โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แห่ง  พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และขั้นตอนการดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงาน

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖  จึงแจ้งประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงาน  และการรับสมัครกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อแจ้งให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง  ส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามปฏิทินการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

Download เอกสารด้านล่างครับ

Loading

Message us