พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงกำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้ดำเนินการจัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566  เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

เวลา 08.30 น. นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วย นายคมกฤช มุมไธสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นายนิพนธ์ วงเวียน ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือฯ , ร.ต.อ.ประยูร คำมะปะนา ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือฯ , ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน , ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ , บุคลากรทางการลูกเสือ , ลูกเสือเนตรนารี ให้การต้อนรับ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

เวลา 09.00 น. นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดพิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ ถือเป็นหน้าที่ของเหล่าลูกเสือ ทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ แด่พระองค์ท่าน พระผู้ทรงพระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ นานัปการ โดยได้มีการจัด พิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน

เวลา 09.10 น. พิธีกรเชิญผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และกองลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วางพวงมาลา ตามลำดับดังนี้

  • กองลูกเสือโรงเรียนบ้านโนนรัง อำเภอแก้งสนามนางโดย นายวิสูตร ไร่ดี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านโนนรัง
  • กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองโคบาล อำเภอแก้งสนามนาง โดย กฤษดา จำปามูล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองโคบาล
  • กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย อำเภอบัวใหญ่ โดย นายสุมงคล ดีมาก ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย
  • กองลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) อำเภอบัวใหญ่ โดย นายทิวากร มีระหันนอก ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์)
  • กองลูกเสือโรงเรียนบ้านปอบิด อำเภอคง โดย นายสุริวงษ์ เลี้ยงวงศ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านปอบิด
  • กองลูกเสือโรงเรียนบ้านคอนเมือง อำเภอคง โดย นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านคอนเมือง
  • กองลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี อำเภอบ้านเลเหลื่อม โดย นายสมุทร หมั่นกิจ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี
  • กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองคอม อำเภอบัวลาย โดย นางเกษณีย์ แสนตรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองคอม
  • กองลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านสีดา อำเภอสีดา โดย นางเพ็ญแข วิศวเลิศทรัพย์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านสีดา

เวลา 09.30 น. พิธีการเชิญประธานในพิธีวางพวงมาลา (ลูกเสือ 2 คน เชิญพวงมาลา) จากนั้นเชิญประธานในพิธีไปที่โต๊ะหมู่บูชา และเครื่องทองน้อย ประธานในพิธี ถวายคำนับ และจุดเครื่องทองน้อย และถวายราชสดุดี ตามลำดับ

เวลา 09.50 น. พิธีกรเชิญประธานในพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6

ในรัชสมัยที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงอยู่ในศิริราชสมบัติ พระองค์ได้เอาพระทัย ทำนุบำรุงประเทศ และเหล่าอาณาประชาราษฎร์ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษา สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล เป็นนักรบ ที่มีจิตวิญญาณ เลือดรักชาติอย่างแรงกล้า ใช้กิจกรรมลูกเสือ ปลูกฝังให้เยาวชนมีอุดมการณ์ รักชาติ รักแผ่นดิน ดังคำขวัญที่ทรงพระราชทานไว้ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” นับได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำลึกหาค่ามิได้ ได้ตราตรึงไว้ในจิตใจ และความทรงจำของเยาวชนไทย หากลูกเสือและเนตรนารีทุกคนยึดถือปฏิบัติได้จะเป็นเสมือนเกราะคุ้มภัยได้เป็นอย่างดี กิจการลูกเสือเป็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือ ในแวววงผู้นำ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗ จนถึงปัจจุบัน

Loading

Message us