เสมา 1 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ รุ่นที่ 949

มว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ด้วยมีพระราชประสงค์ฝึกเยาวชนตั้งแต่เยาว์วัย ให้มีความเป็นพลเมืองที่มีระเบียบวินัย เป็นกําลังและเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง กิจการลูกเสือไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวม 112 ปี ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ว่าขบวนการลูกเสือเป็นขบวนการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน สร้างความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นตามอุดมการณ์ของลูกเสือ

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได้กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนากิจการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2571 ไว้ดังนี้

  1. น้อมนําพระบรมราโชบายด้านจิตอาสา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยขยายผลโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
  2. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทุกประเภท ให้มีความทันสมัย
  3. พัฒนาค่ายลูกเสือ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความสุข เกิดทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง
  4. ส่งเสริม สนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ สํานักงานลูกเสือจังหวัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ฯลฯ

“การอบรมครั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ให้ความสําคัญตลอดการฝึกอบรม และนํากระบวนการของลูกเสือไปใช้พัฒนาตนเองและสังคม ตลอดจนส่งเสริม พัฒนากิจการลูกเสือไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไป”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

นายปรีดี ภูสีน้ํา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ดําเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ รุ่นที่ 949 ระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566 รวมระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบหลักการสําคัญของการลูกเสือ และนโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติ นําไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รับนโยบายขององค์การลูกเสือโลก เกี่ยวกับด้านวิชาการ การฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานลูกเสือ การพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน และการจัดกิจกรรมทางด้านลูกเสือ ในฐานะผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ตลอดจนปลูกฝังให้เกิดความตระหนักถึงการมีจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ภาพพิธีเปิดการฝึกอบรม

ภาพ รมว.ศธ.เข้าพักในค่ายฝึกอบรม
ขอบคุณภาพจากสำนักการลูกเสือฯ

ขอบคุณแหล่งที่มา : ศธ 360 องศา

Loading

Message us