ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี 2562 จำนวน 17 ราย และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 จำนวน 868 ราย ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 จำนวน 417 ราย ชั้นที่ 2 จำนวน 154 ราย ชั้นที่ 3 จำนวน 297 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่มา : https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140B030N0000000000100.pdf

Loading

Message us