ศธ.ผลักดันวิชามวยไทย ผ่านกิจกรรมลูกเสือ อีกหนึ่งใน Soft Power ของประเทศ

6 กรกฎาคม 2566 / นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาพิเศษมวยไทย รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” บางแค กรุงเทพฯ

นายสุทิน แก้วพนา กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบโดยผ่านกระบวนการลูกเสือนั้น สถานศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากรของสถานศึกษาที่เป็นผู้กำกับหรือรองผู้กำกับลูกเสือ ทำหน้าที่ฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของลูกเสือให้เท่าทันต่อสถานการณ์ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญฉบับที่ 13 พ.ศ. 2525 ระบุเป้าหมายของการเรียนวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 11 – 16 ปี ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งศีลธรรมและสังคมอีกด้วย

โดยได้กำหนดหลักสูตรวิชาพิเศษต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก 8 กลุ่มสาระวิชาภาคปกติเพื่อให้ลูกเสือทุกระดับเป็นคนเก่ง ดี มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา สร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง

สอดคล้องกับรัฐบาลที่มีนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วย Soft Power (การเปลี่ยนแปลงความคิดทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อื่นโดยไม่ได้บังคับ) ซึ่งมวยไทยถือเป็นอีกหนึ่ง Soft Power สำคัญของประเทศไทย ที่ทางรัฐบาลต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาศิลปะมวยไทยไปสู่สากล โดยการสร้างแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับมวยไทย อาทิ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนมวยไทย การฝึกและการแข่งขันมวยไทย เป็นต้น

“มวยไทยถือเป็นอีกหนึ่ง Soft Power ที่สำคัญของประเทศไทย โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาพิเศษมวยไทย จึงมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลก และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมพิเศษของลูกเสือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ในการก้าวสู่ยุคที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน หรืออีกนัยยะหนึ่งวิชาพิเศษมวยไทยนี้ อาจต่อยอดสร้างนักกีฬามวยไทยมืออาชีพ สามารถหารายได้เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตตลอดจนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยได้”

ที่มา : ศธ 360 องศา

Loading

Message us