คู่มือพิธีการทางลูกเสือ โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป.ศธ.

คู่มือพิธีการทางลูกเสือเล่มนี้ จัดทำโดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้จัดเรียงลำดับพิธีการทางลูกเสือ โดยยึดกิจกรรมที่เข้าพวกเป็นกลุ่มในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ต่อเนื่องกันให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มองเห็นความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของพิธีการของลูกเสือแต่ละประเภทตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์ของพิธีการแต่ละประเภทซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้สนใจศึกษาค้นคว้าทางด้านพิธีการลูกเสือ เริ่มตั้งแต่การทำแกรนด์ฮาวล์ของลูกเสือสำรอง พิธีเปิด – พิธีปิดประชุมกอง พิธีเข้าประจำกอง พิธีประดับดาวลูกเสือสำรอง พิธีส่งและรับตัวลูกเสือ และพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน 3 ท่อน และ 4 ท่อน โดยนำข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 มาเป็นแนวทาง และได้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากคู่มือ และเอกสารอื่นเพื่อนำมาอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ เช่น สารานุกรมลูกเสือ คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือของคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทุกประเภท คู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ

Loading

Message us