กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ (พ.ศ. ๒๕๐๗)

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ (พ.ศ. ๒๕๐๗)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีว่าการก ระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน . “ข้อ ๑๑ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือ และรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย

(ก) หมวก มี ๒ แบบ คือ หมวกปีกกว้างสีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแก่กว้าง ๓ ซม. พันรอบหมวก มีหัวเข็มขัดสีน้ำตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสำหรับร้อยสายรัดด้านหนังศรีษะสายรัดทำด้วยเชือกถักสี เดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้าง มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หรือเสื้อเครื่องแบบปกติกากีคอพับของข้าราชการชาย ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

(ค) ผ้าพูกคอ เช่นเดียวกับผ้าพูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบ ขนาด ๒ ซม. ๒ ด้าน .สำหรับสภานายก อุปนายก กรรมการ สภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการกิตติมศักดิ์แห่งสภาลูกเสือแห่งชาติ ประธาน รองประธาน และกรรมการแห่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สีกรมท่า มีขลิบสีเหลือง ขนาด ๐.๕ ซม. และสำหรับผู้ตรวจการใหญ่ รองผู้ตรวจการใหญ่ ผู้ช่วยผู้ตรวจการใหญ่ ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ รองผู้ตรวจการใหญ่ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สีกรมท่า มีขลิบสีฟ้าขนาด ๐.๕ ซม. ”

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หรือกางเกงเครื่องแบบปกติกากีคอพับ ของข้าราชการ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ ซม. .

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ ในกรณีใช้กางเกงขายาว ให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีกากีหรือสีดำ .

(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ ในกรณีที่ใช้กางเกงขายาว ให้ใช้รองเท้าหนัง หรือผ้าใบสีน้ำตาลหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้มชนิดผูก“

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ ข้อ ๑๔ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือ และรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หรือเสื้อเครื่องแบบปกติกากีคอพับของข้าราชการชาย ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน แต่อินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทธนูมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง

(ค) ผ้าพูกคอ เช่นเดียวกับผ้าพูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบ ขนาด ๒ ซม. ๒ ด้าน .

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หรือกางเกงเครื่องแบบปกติกากีคอพับ ของข้าราชการ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ ซม. .

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ ในกรณีใช้กางเกงขายาว ให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีกากีหรือสีดำ

(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ ในกรณีที่ใช้กางเกงขายาว ให้ใช้รองเท้าหนัง หรือผ้าใบสีน้ำตาลหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้มชนิดผูก“

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๑๗ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือ และรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย .

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หรือเสื้อเครื่องแบบปกติกากีคอพับของข้าราชการชาย ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน แต่อินทรธนูสีเขียวหมูปลายอินทธนูมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง

(ค) ผ้าพูกคอ เช่นเดียวกับผ้าพูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบ ขนาด ๒ ซม. ๒ ด้าน .

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หรือกางเกงเครื่องแบบปกติกากีคอพับ ของข้าราชการ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ ซม. .

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ ในกรณีใช้กางเกงขายาว ให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีกากีหรือสีดำ .

(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ ในกรณีที่ใช้กางเกงขายาว ให้ใช้รองเท้าหนัง หรือผ้าใบสีน้ำตาลหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้มชนิดผูก“

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๐

ภิญโญ สาธร ( นายภิญโญ สาธร ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ . เหตุผล เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่งเครื่องแบบโดยใช้กางเกงขาสั้นเพียงชนิด เดียว บัดนี้ การใช้การเกงขาสั้นเพียงชนิดเดียว ประกอบเครื่องแบบลูกเสือ ไม่เหมาะสมแก่กาลสมัย สมควรแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือใช้กางเกงและเสื้อเครื่องแบบปกติคอพับของ ข้าราชการพลเรือนชาย ประกอบเครื่องแบบได้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทวงนี้


ขอขอบคุณข้อมมูล FaceBook Art Nitipat

Loading

Message us