ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย

ราชกิจจานุเบกษา (1 มิถุนายน 2566) เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเสนอ รวม 77 ราย ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

Loading

Message us