การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาษานครราชสีมา เขต 6 จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) ระหว่างวันที่  19 – 25  ตุลาคม  2558  เพื่อฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาให้มีความเข้าใจ จุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนตามแนวทางสำนักคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

ในการนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัด  ที่มีความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C)

ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2558  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านดอนกลาง  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

โดยส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558  นี้  

ส่งใบสมัครที่ mail : hs3qba@gmail.com หรือ Fax : 0-4446-1672
พร้อมชำระเงินลงทะเบียนที่หมายเลขบัญชี 302 – 053305 – 8 ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ ชื่อบัญชี นายคมกฤช  มุมไธสง


ผู้ประสานงานโครงการ คมกฤช  มุมไธสง  09-0892-8747 หรือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 044-462-102

Loading

Message us