ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่  20-22  พฤษภาคม  2558  สพป.นครราชสีมา  เขต  6 จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเก่าค้อ  อ.คง  จ.นครราชสีมา

โดยมี  นายวราธิศ  คุณขุนทด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  6   เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  พร้อมได้รับเกียรติจากนายสนอง  สุดสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  6  กล่าวให้โอวาทและบรรยาย  เพื่อให้นักเรียนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ มีความพร้อมที่จะร่วมกับครู ผู้ปกครอง และตำรวจ  ในการเฝ้าระวัง และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด เป็นกิจกรรมหนึ่งสำหรับพัฒนาเยาวชน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวิชาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภายใต้กรอบแห่งการมีวัฒนธรรมประจำใจนั่นคือ กฎ และ คำปฎิญาณของลูกเสือ ซึ่งเป็นลักษณะการสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีเช่นเดียวกับหลักการของค่านิยม ๑๒ ประการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ  เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 53   โรงเรียน มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 212  คน ครูผู้กำกับลูกเสือ  53 คน การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย  บรรยากาศภายในงานผู้เข้ารับการอบรมมีความสนุกสนานในการศึกษาหาความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งกลุ่มย่อย นำเสนอความคิดของกลุ่ม  สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่ง  

DSC_8280DSC_8290

DSC_8287DSC_8293

DSC_8296DSC_8302DSC_8308DSC_8313DSC_8311DSC_8328

DSC_8329DSC_8334

DSC_8339DSC_8341

DSC_8356DSC_8370

DSC_8381DSC_8384

DSC_8388DSC_8392

DSC_8399DSC_8408

DSCN9350DSCN9352

DSCN9342DSCN9362

DSCN9365IMG_2062

IMG_2199IMG_2142

IMG_1999IMG_1976

IMG_2273IMG_2274

IMG_2281IMG_2311

IMG_2346IMG_2395

 DSC_8423DSC_8421

DSC_8425DSC_8483

Loading

Message us