โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ A.L.T.C. / A.T.C.สามัญ

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จะจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) และการฝึกอบรมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) รายละเอียด ดังนี้

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

  • รับสมัครจำนวน  45  คน
  • อบรมระหว่างวันที่  15 – 21  ตุลาคม  2557  ณ  ค่ายสวนเสาวนีย์ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
  • รับ สมัครตั้งแต่วันที่  15  กรกฎาคม ถึงวันที่  19  กันยายน  2557  โดยส่งใบสมัครมาที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
  • ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนละ  4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียด

ยกเลิกการฝึกอบรม A.L.T.C.

หากมีท่านใดสนใจติดตามข่าวการฝึกอบรมได้ที่ scout.nma6.go.th


การฝึกอบรมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

  • รับสมัครจำนวน  80  คน
  • อบรมระหว่างวันที่  23 – 29  ตุลาคม  2557  ณ  ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านดอนกลาง  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา
  • รับ สมัครตั้งแต่วันที่  15  กรกฎาคม ถึงวันที่  19  กันยายน  2557  โดยส่งใบสมัครมาที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
  • ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนละ  2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6 โทร. 044-462102
  • คมกฤช  มุมไธสง ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 09-0892-8747 e-mail : hs3qba@gmail.com , webmaster@nma6.go.th

Loading

Message us