ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตนารี ระดับเขตพื้นที่ ปี 2557

(12 มิถุนายน 2557) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตนารี ระดับเขตพื้นที่ปี 2557

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีระเบียบ มีวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายศักดา  จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6  และ ผอ.สนง.ลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ให้เกียรติเป็นประธานในการประกวดฯ ในครั้งนี้

ในการดำเนินการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้มาประจำพื้นที่ในอำเภอ บัวใหญ่และใกล้เคียงเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ คสช. 10 ประการ ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกคนให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ คสช. และจากนั้นเป็นการเปิดการประกวดฯ

ในการจัดการประกวดฯครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 ส่งลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 20  กอง แบ่งเป็น ลูกเสือสามัญ 9 กอง , ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 8 กอง , เนตรนารีสามัญ 1 กอง และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 2 กอง มีผู้เข้าร่วมกว่า 700 คน ผลการประกวดฯ ดังนี้

  • ลูกเสือสามัญ ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
  • ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
  • เนตรนารีสามัญ ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านปรางค์
  • เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง

ซึ่งทั้ง 4 กองจะได้เป็นตัวแทนของ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด ต่อไป

ชมภาพบรรยากาศ

Loading

Message us