การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในกิจการลูกเสือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

          เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตร คู่มือ เอกสารประกอบ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดได้เข้ารับการฝึกอบรมในความรู้ ขั้นต่างๆ โดยเฉพาะหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด เพื่อเพิ่มบุคลากรทางการลูกเสือให้มีศักยภาพ สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศนำกระบวนการลูกเสือช่อสะอาด เข้าไปจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นหลักสูตรวิชาพิเศษ และ/หรือ หลักสูตรเฉพาะทาง ทุกปีการศึกษา และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งหน่วยลูกเสือช่อสะอาดภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนว ร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคตต่อไป จึงกำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาดทั้ง 4 ประเภท ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ จึงขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://scoutnacc.blogspot.com (สโมสรลูกเสือสำนักงาน ป.ป.ช.) ด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

 

Loading

Message us