ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2557

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้

DSC_8690

  • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญลูกเสือสรรเสริญ

ที่ประชุมเห็นชอบผู้ที่เห็นสมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ดังนี้

– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี 2554-2555 จำนวน 13 ราย
– เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1,2,3 ประจำปี 2554-2555 จำนวน 2,915 ราย
– เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2557 ชั้นที่ 2 จำนวน 2 ราย และชั้นที่ 3 จำนวน 1 ราย รวมทั้งตอบยกย่องชมเชยอีก 2 ราย โดยเฉพาะเหรียญลูกเสือสรรเสริญ 2 รายนั้น รายแรกคือ ดช.สุเมธ กุลประสาร ลูกเสือสามัญ รร.ธรรมวาที จ.ชลบุรี ที่ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นโดยเอาชีวิตตนเองเข้าเสี่ยง จนตัวเองถูกรถชนบาดเจ็บสาหัส และเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนอีกรายคือ ดช.อาธร อุ่นเจริญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รร.บ้านคำหว้า จ.อุบลราชธานี ที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเด็กนักเรียนผู้อื่นจนรอดพ้นจากอุบัติเหตุจมน้ำ ทั้งที่หยุดหายใจไปแล้ว

  • เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งขาติ ว่าด้วยค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น พ.ศ. …. เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ค่ายลูกเสือต่างๆ ทั่วประเทศ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพราะข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการใช้ค่ายลูกเสือใหม่ เช่น

– การอยู่ค่ายพักแรม 10-50 บาท/คืน/คน ถูกสุดคือนำเต็นท์มาเองแต่ขอใช้สถานที่ และแพงสุดคือพักในอาคารที่มีอุปกรณ์เครื่องนอน
– การพักในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ และเครื่องนอน 100 บาท/คืน/คน
– การขอใช้ห้องประชุม 300-1,000 บาท
– การขอใช้ฐานกิจกรรมผจญภัย อัตราฐานละ 5 บาท/ครั้ง/คน แต่รวมกันไม่เกิน 200 บาท และฐานกิจกรรมบุกเบิก อัตราฐานละ 5 บาท/ครั้ง/คน แต่รวมกันไม่เกิน 200 บาท

นอกจากนี้ ยังมีบัญชีประเภทวัสดุอุปกรณ์ที่คิดค่าใช้จ่าย หากบุคคลต้องการใช้เพียงบางสิ่งบางอย่าง อาทิ เสื่อผืนละ 5 บาท/วัน มุ้งหลังละ 10 บาท/วัน หมอนชุดละ 5 บาท/วัน ผ้าห่ม 10 บาท/วัน ช้อนชามจาน ชุดละ 10 บาท/วัน เป็นต้น

  • เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการคิดค่าเช่าที่ดินที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งคณะทำงานเพื่อไปหารือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะขอคิดค่าเช่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติในปัจจุบัน โดยมอบท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย เป็นหัวหน้าคณะหารือ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาครั้งต่อไป

  • กทม.จะขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร "พิศลยบุตร"

ที่ประชุมยืนยันความเห็นเดิม กรณีที่กรุงเทพมหานครจะขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร "พิศลยบุตร" 10 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเห็นว่าไม่เหมาะสมในการใช้ที่ดินค่ายลูกเสือดังกล่าวไปก่อสร้างโรงพยาบาล เพราะยังคงใช้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินเพื่อทำค่ายลูกเสือต่อไปได้

นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือจำเป็นต้องใช้สถานที่กว้างขวาง บางกิจกรรมต้องใช้เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์บันเทิง อาจรบกวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งยังเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่ดินดังกล่าว ที่ต้องการให้เป็นค่ายลูกเสือสำหรับเด็กและเยาวชน

  • เห็นชอบขอให้ สมศ. บรรจุกิจกรรมลูกเสือเป็นองค์ประกอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) บรรจุกิจกรรมลูกเสือ เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเห็นควรให้ สมศ.กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในเรื่องลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไว้เป็นตัวบ่งชี้โดยเฉพาะ โดยไม่ต้องไปสอดแทรกในตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพราะจะเป็นเพียงส่วนย่อยของเกณฑ์ ทำให้ไม่สามารถประเมินเรื่องลูกเสือได้ชัดเจน และควรกำหนดค่าคะแนนการประเมิน โดยกำหนดไว้เป็นตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมินไว้ในบันทึกภาคสนามของผู้ประเมินด้วย รวมทั้งด้านครูและผู้บริหาร ควรมีเกณฑ์การประเมินและคะแนนในตัวบ่งชี้


ขอขอบคุณ : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

Loading

Message us