การจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ ๔ (4th ASEAN Scout Jamboree)

          ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสมาคมลูกเสืออาเซียนเพื่อความร่วมมือในภาคพื้น (ASEAN Scout Association for Regional – ASARC) กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางการลูกเสือ ให้กับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมภาพลักษณ์แก่คณะลูกเสือไทยและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ สมาชิกลูกเสือภาคพื้นเอเซีย – แปซิฟิก และเตีรยมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๖ โดยจะมีเยาวชนลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจำนวน ๕,๙๘๖ คน ภายใต้คำขวัญ “ร่วมกันสานฝันสู่สันติภาพ : Gathering for Peace”

          ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานชุมนุมครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานชุมนุม และบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ใคร่ขอความกรุณาท่านจัดส่งลูกเสือ – เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ ๔ ดังโครงการจัดงาน โดยดำเนินการดังนี้
                   ๑. จัดส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมงานชุมนุม จำนวน ๑ หมู่ (ลูกเสือ – เนตรนารี อายุระหว่าง ๑๒ – ๑๕ ปี จำนวน ๙ คน / ผบ. จำนวน ๑ คน)
                   ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม ประกอบด้วย เต็นท์ อุปกรณ์การทำครัว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการอยู่ค่ายพักแรม การประกอบอาหาร (กองสถานที่และสาธารณูปโภค แจกอาหารสดให้ทุกมื้อ)
                   ๓. เตรียมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุดพื้นเมือง หรือเครื่องดนตรีพื้นเมือง เพื่อใช้ในวันเทศกาลอาเซียน (ASEAN Fiesta)
                   ๔. ให้คณะผู้แทน เตรียมฝึกร้องเพลงงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ ๔ “Gathering for Peace” และประกอบท่าเต้น เพื่อร่วมแสดงในพิธีเปิดงานชุมนุมโดยสามารถ ดาวน์โหลดได้จาก https://www.facebook.com/4thAsj2013
                   ๕. จัดส่งใบสมัครพร้อมแบบสรุปรายชื่อ ไปยังสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ภายในวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อดาเนินการเตรียมความพร้อมและจัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนเป็นประ การสาคัญ

เอกสารแนบ

Loading

Message us