วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2556

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม พร้อมประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป. กระทรวงศึกษาธิการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานพระโอวาท ความว่า การจัดให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกหัดอบรมเป็นลูกเสือ เนตรนารีนั้น นับเป็นส่วนสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ใน โรงเรียน เพราะเยาวชนมีความจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกหัดขัดเกลา ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องให้เหมาะสมกับวัยควบคู่กันไปจึงจะสมบูรณ์ ความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรมจริยธรรม จะเป็นรากฐานอันมั่นคง รองรับความรู้ความสามารถทางวิชาการได้เป็นอย่างดี ทั้งเป็นสิ่งเกื้อหนุนส่งเสริมให้แต่ละคน สามารถประกอบกิจช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือสังคมได้อย่างถูกต้อง ลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกหัดปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของลูกเสือให้ แน่วแน่เคร่งครัด ก็จะบรรลุถึงความสำเร็จในชีวิต อันจะยังประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราอีกทางหนึ่ง

ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป. กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำปี ๒๕๕๖ ชั้นที่ ๓ ให้กับลูกเสือที่อุทิศตนและทำประโยชน์กับสังคม ได้แก่ นายสมพงษ์ แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม จังหวัดนครราชสีมา และ นายปิยะพงษ์ ฉิมธง เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีเหล่าลูกเสือและเนตรนารีร่วมแสดงความยินดีนับ ๕,๐๐๐ คน

ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป. กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔  และแสดงความจงรักภักดีแด่ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือแบบยั่งยืน

 

ขอบคุณ youtube

 

ขอบคุณข่าวจาก : กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป. กระทรวงศึกษาธิการ

 

Loading

Message us