อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จะดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2556 ณ ค่ายเสาวนีย์  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง  เพื่อให้มีความรู้  ทักษะ  ความเข้าใจในหลักการ  และกระบวนการทางลูกเสือ  ในการนี้  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร หรือบุคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  โดยทั้งนี้กรุณาส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน   จำนวน  3,500  บาท  ไปที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6 ตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่  30 กันยายน 2556  และรายงานตัววันที่  16  ตุลลาคม  2556  เวลา  07.30 – 08.30  น. ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

>> โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

>> ใบสมัครฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม…!

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1.   บุคคลทั่วไป
2.   เจ้าหน้าที่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.   ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน
4.   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกหรือรองนายกเทศมนตรี/นายกหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ ปลัดอำเภอ/ ปลัดเทศบาล/ ปลัด อ.บ.ต. / ส.อบต. และหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย-งานต่างๆ)
5.   มีวุฒิทางลูกเสือ หรือ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้
 
สิทธิผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ
1.     ได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
2.     ได้รับการประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ภายใน 4 เดือน
3.     ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 
อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันอบรม
1.   เครื่องแบบลูกเสือ
2.   ชุดลำลอง (กางเกงกีฬา, กางเกงขายาว, เสื้อยืด, รองเท้าผ้าใบ)
3.   เครื่องอาบน้ำ
4.   ยาขัดโลหะ
5.   เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่จำเป็น
6.   ยารักษาโรคประจำตัว
7.   อื่น ๆ ที่จำเป็น
 
การโอนค่าสมัคร
      ในกรณีที่ไม่สะดวกในการนำส่งค่าลงทะเบียน กรุณาดอนค่าสมัครไปที่ ชื่อบัญชี นายคมกฤช  มุมไธสง  ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ เลขที่ 302 – 1 – 68913 – 2 และกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินค่าสมัคร  และใบสมัครไปที่โทรสาร 044-461672 หรือ e-mail : hs3qba@gmail.com ขอรายละเอียดและโครงการ  โทร. 0-4446-2102 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือ 09-0892-8747 คุณคมกฤช  มุมไธสง  
 
การรายงานตัวเข้ารับการอบรม    
         1.  แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือรายงานตัว วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ ค่ายเสาวนีย์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
            2. ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6 โทรศัพท์ 0-4446-2102 หรือ 09-0892-8747 คุณคมกฤช  มุมไธสง      

 

Loading

Message us