การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

สำนักงานลูกเสือลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะองค์กรสนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่อุดมการณ์การลูกเสือ  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  แก่เยาวชน  ประชาชน  และผู้สนในกิจการลูกเสือ  จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ  ทักษะทางลูกเสือตามหลักสูตรการฝึกอบรมแผนใหม่ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาครูผู้สอน  และบุคคลากรผู้ให้ความรู้  ให้มีความรู้ความเข้าใจอุดมการณ์ของลูกเสือให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 80 คน รายละเอียดดังนี้

 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) จำนวน 80 คน
 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) จำนวน 80 คน
 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) จำนวน 80 คน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • มีอายุไม่น้อยกว่า 21  ปี
 • มีความศรัทธาในกิจการลูกเสือ
 • ผ่านการฝึกอบรมบุคลากร ทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

กำหนดการฝึกอบรม

 1. หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ  ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2566
 2. หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ  สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2566  
 3. หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง   ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C)  ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2566

สถานที่ฝึกอบรม

ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (อ่างห้วยยาง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ค่าลงทะเบียน

 • หลักสูตรผู้บักำกับลูกสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)  ลงทะเบียน 3,500 บาท
 • หลักสูตรผู้บักำกับลูกสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  ลงทะเบียน 3,500 บาท
 • หลักสูตรผู้บักำกับลูกสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) ลงทะเบียน 3,500 บาท

การรับสมัคร

กรอกแบบฟอร์มการรับสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านช่องทาง Online โดยระบบจะปิดการกรอกข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 22.00 น.

คำชี้แจงการกรอกข้อมูลสมัครเข้ารับฝึกอบรม

 1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปี
 2. มีความศรัทธาในกิจการลูกเสือ
 3. ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในประเภทใด ต้องผ่านการฝึกอบรม ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ในประเภทนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น จะต้องสมัครในหลักสูตรผู้กำกับลูกสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) เท่านั้น เป็นต้น
 4. ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
 5. หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้เข้าร่วมกลุ่ม Line OpenChat เพื่อรับข่าวสาร และการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรายละเอียดการโอนค่าลงทะเบียนในการอบรม
 6. ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2566 
 7. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 1 เมษายน 2566
 8. ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม ลงทะเบียน 3,500 บาท และส่งสลิปการโอน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2566 โดยรายละเอียดการโอนค่าลงทะเบียนจะแจ้งในกลุ่ม Line OpenChat 

การกรอกข้อมูลสมัครเข้ารับการฝึกจำเป็นต้องกรอก email
เนื่องจากจะต้อง upload วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมในขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

ผู้ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์ 064 441 4926 (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) , ID Line : 0908928747

เอกสาร

Loading

Message us