การจัดทำแผนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2566

หนังสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ ศธ 5400/3337 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เรื่อง การจัดทำแผนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2566

ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีนโยบายจัดทำหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อเนื้อหาในปัจจุบัน มีการกำหนดควบคุมจำนวนการฝึกอบรม การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือมีคุณภาพมากขึ้น ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

Loading

Message us