เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”

เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”

คุณสมบัติเข้าประกวด

ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทุกสังกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองผลงานในการเข้าประกวด

 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

  • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  • เนื้อหา 20 คะแนน
  • เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
  • การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน
  • คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
  • (รวมคะแนนการตัดสิน 100 คะแนน)

 รางวัล

  • รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 30,000  บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 20,000  บาท   พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 10,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย  เป็นเงิน 50,000 บาท   พร้อมเกียรติบัตร

รับสมัครพร้อมผลงานคลิปวีดิโอ ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565  ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลด

Loading

Message us