การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (A.L.T.C.)

สำนักงานลูกเสือลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (A.L.T.C.) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ  ทักษะทางลูกเสือตามหลักสูตรการฝึกอบรมแผนใหม่ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาครูผู้สอน  และบุคคลากรผู้ให้ความรู้  ให้มีความรู้ความเข้าใจอุดมการณ์ของลูกเสือให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

เป้าหมาย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (Asisstant Leader Trainers Course : A.L.T.C.)  จำนวน  45  คน

ระยะเวลาและสถานที่อบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ 12 – 18  กุมภาพันธ์  2565  ณ  ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้ว 2 เข็ม และในการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถจะอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
  • มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการฝึกอบรม

กำหนดการรับสมัคร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564

ค่าลงทะเบียน จากผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม คนละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียด ดังนี้

ผู้ประสานงานโครงการ
นายคมกฤช มุมไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 082 829 9141 , 082 496 1789
email : hs3qba@nma6.go.th
ID Line : 0908928747

Loading

Message us