โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร A.L.T.C. และ S.A.T.C.

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จัดให้มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป  ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการ ทางกระบวนการลูกเสือ  เพื่อให้สามารถนำเอาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตร ผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (Asisstant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) รับสมัครจำนวน จำนวน  45  คน
  • รับสมัครตั้งแต่  วันที่  1  มกราคม ถึงวันที่  12  มีนาคม  2564
  • ฝึกอบรมระหว่างวันที่  19 – 25 เมษายน 2564  ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา
  • ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
  • รับสมัครตั้งแต่  วันที่  1  มกราคม ถึงวันที่  26  มีนาคม  2564
  • ฝึกอบรมระหว่างวันที่  1 – 7 พฤษภาคม 2564  ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา
  • ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

Dowload เอกสาร

ผู้ประสานงาน

 • นายคมกฤช   มุมไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  โทรศัพท์  08-2496-1789  ID LINE : 0908928747
 • นางอรุณี   จันทร์สุขศรี  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
  โทรศัพท์  08-9801-3161

Loading

Message us