ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จัดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาานครราชสีมา เขต 6 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวานิชนุสรณ์ ชั้น 3 สพป.นครราชสีมา เขต 6

ประเด็นหลักในการประชุม คือ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยจะให้มีคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย คือ

  1. คณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีหน้าที่  อำนวยความสะดวก  ประสานงาน  เสนอแนะ และให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย ให้บังเกิดผลดี
  2. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนพัฒนากิจการลูกเสือ โดยมีหน้าที่ จัดทำแผนพัฒนากิจการลูกเสือ พ.ศ. 2563 – 2566  แผนปฏิบัติการลูกเสือประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  แผนพัฒนากิจการลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นและมาตรการและแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศงานลูกเสือ โดยมีหน้าที่ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ เช่น ทะเบียนคุม  ลส.1 – ลส.19 ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ ให้ทันสมัย ทันต่อการใช้งานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  นำข้อมูลและสารสนเทศลงใน Website ให้โรงเรียนสามารถสืบค้นนำไปใช้ในการวางแผนและการดำเนินงานกิจการลูกเสือ  ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ สื่อสารกิจกรรมลูกเสือในทุกระดับ
  4. คณะอนุกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยมีหน้าที่ จัดทำแผนนิเทศ เครื่องมือและนิเทศแบบเสริมพลัง กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลและรายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียน
  5. คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยมีหน้าที่ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปี 2563 เสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดทั้งเผยแพร่ไปยังหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

Loading

Message us