โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ได้มีวุฒิทางลูกเสือ และให้มีความเข้าใจในขบวนการลูกเสือ สามารถบริหารกองลูกเสือของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน  2  หลักสูตร ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวณีย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)
  ระหว่างวันที่  16 – 19 พฤศจิกายน 2563  รวม  4  วัน  3  คืน
 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.)
  ระหว่างวันที่  23 – 26 พฤศจิกายน 2563  รวม  4  วัน  3  คืน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นผู้มีความประพฤติดีมีความสนใจในกิจการลูกเสือ
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์  พร้อมที่จะอยู่ร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม

ตามหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่  16  กันยายน ถึงวันที่  31  ตุลาคม 2563  โดยส่งใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 Download โครงการฯ และใบสมัครได้ที่ https://scout.nma6.go.th

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม  1,500  บาท / คน  ในกรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมพร้อมส่งใบสมัครจะไม่รับพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมฯ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดจากผู้สมัคร จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น ไม่สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมตามโครงการได้

การรายงานตัว

 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ
  รายงานตัววันที่  16 พฤศจิกายน 2563  เวลา  07.00 – 08.30  น.
  ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวณีย์  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา
 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  รายงานตัววันที่  23  พฤศจิกายน 2563  เวลา  07.00 – 08.30  น.
  ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวณีย์  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา

สิทธิที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

 • วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความเบื้องต้น ตามประเภทของการฝึกอบรม

ผู้ประสานงาน

 • นายคมกฤช   มุมไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  082 829 9141
 • นางอรุณี   จันทร์สุขศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  089 801 3161

Download เอกสาร

Loading

Message us