โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ได้มีวุฒิทางลูกเสือ และให้มีความเข้าใจในขบวนการลูกเสือ สามารถบริหารกองลูกเสือของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน  ๒  หลักสูตร

 1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)
  ระหว่างวันที่  15 – 18  ตุลาคม  2561  รวม  4  วัน  3  คืน
  ณ  ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์ฯ)  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีม
 2. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.)
  ระหว่างวันที่  19 – 22  ตุลาคม  2561  รวม  4  วัน  3  คืน
  ณ  ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์ฯ)  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา

*** เลื่อนกำหนดการอบรมจากเดิมเป็น
วันที่  27 – 30 ตุลาคม 2561
สถานที่เดิม…ครับ ***

info-scoutBTC

 


 

Download เอกสาร


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • นายคมกฤช   มุมไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  โทรศัพท์  082 – 829 – 9141
 • นางอรุณี   จันทร์สุขศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์  089 – 801 – 3161

Loading

Message us