วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือที่เรียกตามประเภทของลูกเสือ
(ใช้อักษรภาษาอังกฤษแทนความหมายตามประเภทลูกเสือ)

          C   =  ลูกเสือสำรอง                                  S = ลูกเสือสามัญ

          S.S. = ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                          R = ลูกเสือวิสามัญ

กองการลูกเสือ ได้มีการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือประเภท ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

1. วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น เดิมภาษาอังกฤษเรียกว่า Preliminary Training Course ( P.T.C. ) เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลังสูตรและเรียกชื่อใหม่เป็น Basis Unit Leaders Training Course ( B.T.C. )
หมายเหตุ มอบหมายอำนาจให้เขตการศึกษาเป็นผู้ ให้เลขรุ่นและจัดการฝึกอบรมเองได้ ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2522

2. วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์หรือขั้นความรู้ชั้นสูง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503เดิมในภาษาอังกฤษเรียกว่า Wood Badge Training Course เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลักสูตรและเรียกชื่อใหม่เป็น Advance Unit Leader Training Course ( A.T.C. )
2.1 วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด 2 ท่อน

     2.2 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด 2 ท่อน

     2.3 วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด 2 ท่อน

     2.4 วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด 2 ท่อน

     2.5 วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด 2 ท่อน

3. วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมเดิมภาษาอังกฤษเรียกว่า National Trainers Course ( N.T.C )
เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลักสูตรและเรียกชื่อใหม่เป็น Advance Leader Training Course ( A.L.T.C. )
รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด 3 ท่อนและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้ ให้การฝึกอบรม (A.L.T. )

4. วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมเดิมภาษาอังกฤษเรียกว่า National Trainers the teamCourse ( I.T.T.C )เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลักสูตรและเรียกชื่อใหม่เป็น Leader Training Course ( L.T.C. ) รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ชนิด 4 ท่อนและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ ให้การฝึกอบรม ( L.T. ) การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

คำอธิบายวุฒิทางลูกเสือ

ลำดับขั้นของการอบรมลูกเสือในแต่และประเภทและการเรียกชื่อเต็มของลูกเสือแต่ละประเภท

ลูกเสือสำรอง

1.   C.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น  

2.   C.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง

3.   C.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน ประเภทสำรองแล้ว

 ลูกเสือสามัญ

1.   S.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

2.   S.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง

3.   S.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน ประเภทสามัญแล้ว

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

1.   S.S.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น

2.   S.S.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง

3.   S.S.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน ประเภทสามัญรุ่นใหญ่แล้ว

ลูกเสือวิสามัญ

1.   R.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

2.   R.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง

3.   R.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน ประเภทวิสามัญแล้ว

เมื่อได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2  ท่อนแล้วก็ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติในการขอเครื่องหมายลูกเสือที่สูงขึ้นแล้วจึงส่งเอกสารหลักฐานเสนอขอรับเครื่องหมายที่สูงขึ้น

A.L.T.C.         ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรม (3 ท่อน)

A.L.T.            ได้รับอนุมัติให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อนแล้ว

L.T.C.            ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้ให้การฝึกอบรม (ท่อน)

L.T.              ได้รับอนุมัติให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อนแล้ว

ความรู้เบื้องต้นในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ     ประกอบด้วย

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

1. ผู้กำกับลูกเสือ ขั้น
1.1 ขั้นความรู้ทั่วไป ( General Information Course)  ระยะเวลาฝึก 4-6 ชั่วโมง
1.2 ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺBasic Unit Leader Training Course) (B.T.C.)   ระยะเวลาฝึก 3 วัน
1.3 ขั้นฝึกหัดงาน ( In-Service Training Course)  ระยะเวลาฝึก เดือน
1.4 ขั้นความรู้ชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course) (A.T.C)  ระยะเวลาฝึก 7-8 วัน
1.5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (Application and Evaluation) หลังการฝึกอบรม A.T.C. มาแล้ว เดือน และจะได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน (Wood Badge) ( W.B.)

2. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
Leader of Adult ใช้เวลา วัน หลังจากนั้น เดือน สอบสัมภาษณ์จะได้รับ Wood Badge 2 ท่อน ระยะเวลาฝึก วัน

3. วิทยากร
3.1 ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course) A.L.T.C. ใช้เวลา วันหลังจาก ปี    ปฏิบัติงานครบได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน A.L.T. (Assistant Leader Trainers) (6 ครั้ง)  ระยะเวลาฝึก วัน

3.2 ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (Leader Trainers Course) L.T.C.

หลังจากหนึ่งปี ปฏิบัติงานครบ จะได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ท่อน (L.T.) (Leader Trainers) ระยะเวลาฝึก วัน

วุฒิทางลูกเสือ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ

2. ขั้นความรู้เบื้องต้น ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน ได้รับวุฒิบัตร และห่วงกิลเวลล์ (Gillwell Woggle) หากอบรมก่อนปี พ.ศ. 2522 ใช้ตัวอักษรย่อ P.T.C. ในปัจจุบัน ใช้ตัวอักษรย่อ B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น 4 ประเภท คือ
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.B.T.C.

3. ขั้นความรู้ชั้นสูง ระยะเวลาอบรม 7วัน 6 คืน หรือ 8 วัน 7 คืน ได้รับวุฒิบัตร ใช้ตัวอักษรย่อ A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น 4 ประเภท (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.A.T.C.

4. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ไม่เกิน 2 ปี และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ ใช้ตัวอักษรย่อ W.B. แยกเป็น 4 ประเภท คือ
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.

5. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระยะเวลาอบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.C. (Assistance Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)

หมายเหตุ A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

6. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ 6 ครั้ง อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้ 3 ครั้ง นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.

7. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ อบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.C. (Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
หมายเหตุ L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)

8. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น 2 ครั้ง และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 4 ครั้ง นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.

9. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )

วุฒิที่มีการอบรมมีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท

Loading

Message us