มาตรฐานค่ายลูกเสือ

ค่ายลูกเสือ เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นค่ายพักแรม และะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรทางการลูกเสือ โดยเน้นหลักการและกิจกรรมของลูกเสือเป็นสำคัญ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมเสริมความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดีงามของประชาชนในชุมชน…

Downlaod : มาตรฐานค่ายลูกเสือ

Loading

Message us