แนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

แนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม (ระดับสถานศึกษา)

กำหนดการ

๑. กองลูกเสือ เนตรนารี ตั้งแถวในสนาม

๒. ประธาน (ผู้อำนวยการโรงเรียน) มาถึงยืนบนแท่นรับการเคารพ

๓. ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “ลูกเสือ-ตรง”“ทำความเคารพผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน”

“ตรงหน้า, ระวัง” “วันทยา – วุธ”

๔. วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ์จบเพลง ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “เรียบ – อาวุธ”

๕. ประธาน เดินไปหน้าโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์)

๖. ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “ลูกเสือตรงหน้า, ระวัง”

๗. ประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเสร็จแล้วถอยหลัง ๑ ก้าว ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์)

๘. ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “วันทยา – วุธ”วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

จบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง“เรียบ – อาวุธ”“ตามระเบียบ, พัก”

๙. ประธานขึ้นยืนบนแท่นรับการเคารพรองผู้อำนวยการลูกเสือ โรงเรียนกล่าวรายงาน กิจการลูกเสือ ในรอบปี

๑๐. ประธานมอบโล่แก่ผู้มีอุปการคุณ หรือเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น หรือเข็มบำเพ็ญ ประโยชน์ (ถ้ามี)

๑๑. ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ นำลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณ

๑๒. ประธานให้โอวาท จบคำให้โอวาท ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “ตรงหน้า,ระวัง” “วันทยา – วุธ”

๑๓. วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “เรียบ – อาวุธ”

๑๔. แตรเดี่ยวเป่าให้สัญญาณเตรียมสวนสนาม ๒ ครั้งผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม”

๑๕. แตรเดี่ยวเป่าให้สัญญาณหน้าเดิน ๒ ครั้งผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “แบก – อาวุธ”

“เลี้ยวขวา”“หน้าเดิน”

๑๖. ขบวนลูกเสือ-เนตรนารีสวนสนาม และเดินกลับเข้าสู่ที่ตั้งในสนาม ให้อยู่ในท่าพักตามระเบียบ

๑๗. ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่งลูกเสือทำความเคารพประธานในพิธี “ลูกเสือตรงหน้า,ระวัง”
“วันทยา-วุธ”วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ์จบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “เรียบ – อาวุธ”

๑๘. ประธานในพิธีเดินทางกลับผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “แยก”

 


 

แนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม (ระดับจังหวัด)

กำหนดการ

๑. วงดุริยางค์ กองลูกเสือ เนตรนารี ตั้งแถวสนาม

๒. ผู้อำนวยการจังหวัดมาถึง ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง “ ลูกเสือ- ตรง”“ทำความเคารพผู้อำนวยการ

ลูกเสือจังหวัด”“ตรงหน้า,ระวัง”“วันทยา – วุธ”วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จบเพลงมหาฤกษ์ ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “เรียบ – อาวุธ” “ตามระเบียบ, พัก”

๓. พิธีเชิญธงลูกเสือประจำจังหวัด ( ขบวนเชิญธงประกอบด้วยผู้กำกับลูกเสือ ๑ คน แตรเดี่ยว ๑ คู่

เจ้าหน้าที่ประจำธง ๔ คน และ แถวลูกเสือ ๑ กอง )

๔. เมื่อขบวนเชิญธงมาถึง (ตั้ง) ระยะแสดงความเคารพ ผู้บังคับสวนสนามสั่ง “ลูกเสือ-ตรง”

“ทำความเคารพธงลูกเสือประจำจังหวัด”“ทางขวา(ทางซ้าย) ระวัง, วันทยา – วุธ”วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลง มหาชัย ๓ จบ เมื่อจบเพลงมหาชัย ขบวนเชิญธงจะหยุดตรงหน้าปะรำพิธีพอดี ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง
“เรียบ – อาวุธ” “ตามระเบียบ , พัก”

๕. รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด รายงานกิจการลูกเสือในรอบปี

๖. ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด อ่านรายชื่อ ผู้เข้ารับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ โล่สมนาคุณ

๗. ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ

๘. ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดให้โอวาท จบคำให้โอวาท ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง

“ลูกเสือตรงหน้า,ระวัง”“วันทยา – วุธ”

วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “เรียบ – อาวุธ”

จบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “เรียบ – อาวุธ”

***การจัดขบวนสวนสนาม***

(๑) วงดุริยางค์ลูกเสือ

(๒) ธงลูกเสือ ๔ ประเภท

(๓) ผู้บังคับขบวนสวนสนาม (ของจังหวัด)

(๔) กองบังคับการผสม (ของจังหวัด)

(๕) กองพันลูกเสือประเภทต่างๆ

๙. การแสดงกิจกรรม

๑๐. เชิญธงลูกเสือประจำจังหวัดกลับ

๑๑. ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเดินทางกลับ วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

 


พิธีการในวันสำคัญทางลูกเสือวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในส่วนกลาง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454

  • เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

แนวปฏิบัติในพิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แห่งชาติในส่วนกลาง

๑. กองลูกเสือที่สวนสนาม ตั้งแถวในสนามให้เรียบร้อยก่อนเวลาที่ประธานในพิธีจะเสด็จพระราชดำเนินมาถึง

๒. พิธีเชิญธงคณะลูกเสือแห่งชาติ เข้าสู่สนามศุภชลาศัย

๓. เมื่อองค์ประธานในพิธี เสด็จพระราชดำเนินมาถึง ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “ลูกเสือ-ตรง”

“ถวายความเคารพ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”“ตรงหน้า,ระวัง”“วันทยา-วุธ”

วงดุริยางค์ลูกเสือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บังคับขบวนสวน

สนามสั่ง “เรียบ – อาวุธ”“ตามระเบียบ, พัก”

๔. สภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติ กราบบังคมทูลรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี

๕. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้เข้า

๖. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ นำลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณ

“ลูกเสือเตรียมกล่าวคำปฏิญาณ ,ตรง”“ลูกเสือสำรองกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า”

จบคำปฏิญาณตนของลูกเสือสำรอง ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหมด ลดมือลง

“ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชา

และลูกเสือชาวบ้าน กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า”

เมื่อกล่าวจบ ทุกคนลดมือลง อยู่ในท่าตรง

๗. องค์ประธานในพิธีพระราชทานพระบรมราโชวาท เมื่อจบพระบรมราโชวาท ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง

“ลูกเสือตรงหน้า,ระวัง” “วันทยา – วุธ”

วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ ผู้บังคับขบวนสวนสนาม

สั่ง “เรียบ –อาวุธ”

๘. การเดินสวนสนาม

– แตรเดี่ยวเป่ าให้สัญญาณเตรียมสวนสนาม ๒ ครั้ง ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม”

– แตรเดี่ยวเป่ าให้สัญญาณหน้าเดิน ๒ ครั้ง ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง “ขวา – หัน”“ปรับขบวน

สวนสนาม”“แบก – อาวุธ”

– ผู้บังคับขบวนสวนสนาม เดินเข้าประจำที่ที่กำหนดสั่ง “หน้า – เดิน” วงดุริยางค์บรรเลงเพลง

***การจัดขบวนสวนสนามของส่วนกลาง***

๑. แตรเดี่ยวและวงดุริยางค์ลูกเสือนำ

๒. ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ

๓. ธงลูกเสือ ๔ ประเภท

๔. ผู้บังคับขบวนสวนสนาม

๕. กองบังคับการผสม

๖. กองพันต่าง ๆ

๙. การแสดง / กิจกรรม ตามที่ได้กำหนดไว้

๑๐. เมื่อจบกิจกรรม องค์ประธานในพิธีเสด็จพระราชดำเนินกลับ

วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกคนที่อยู่ในบริเวณพิธียืนถวายความเคารพ

การแต่งกาย เครื่องแบบลูกเสือชุดฝึก

ผ้าผูกคอตามสังกัด


Download :

 

 

Loading

Message us