ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

88572

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวภายหลังการประชุมว่า การร่วมกันบริหารและพัฒนากิจการลูกเสือ ถือเป็นสิ่งที่เราทุกคนช่วยกันทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถือเป็นการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วย โดยขอให้คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ ยึดมั่นในความรู้รักสามัคคี ความไม่ประมาท ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน องค์กร และบ้านเมืองของเรา

และขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสอดแทรกในเนื้อหาหรือรายละเอียดของกิจการลูกเสือ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการในพระราชดำริและโครงการหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ประชาคมโลกได้รับทราบ

ในส่วนของการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2560 ซึ่งได้มีการหารือในการประชุมครั้งนี้ด้วยนั้น ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญฯ อย่างเข้มงวดและเป็นธรรม โดยการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมชัดเจน เพื่อให้ได้ผู้ที่มีเหมาะสมและคุณสมบัติครบถ้วน

ที่ประชุมยังได้รับทราบสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามศุภชลาศัย โดยจะมีกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเช้า และมีพิธีถวายคำปฏิญาณพร้อมทั้งสวนสนามในช่วงบ่าย

นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.321/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามแต่งตั้งให้ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป แทนนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา

Loading

Message us