หน้าแรก

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

SCOUT

nma6.go.th

เว็บไซต์ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ก่อเกิดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือของสำนักงานเขต พื้นที่ฯ ให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเนื้อหาสาระที่เกี่ยว กับลูกเสือและเสนอแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสืออีกทางหนึ่ง …!

ประชาสัมพันธ์

บทความลูกเสือ และเอกสารเผยแพร่

admin

11 เมษายน 2567

admin

21 มีนาคม 2567

ค่านิยมองค์กร : SCOUT

S i n c e r i t y : ความจริงใจ
C o u r t e s y : ความสุภาพอ่อนโยน
O b e d i e n c e : ความเชื่อฟัง การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ
U n i t y : ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นเอกภาพ
T h r i f t y : ความประหยัด การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานและชีวิตส่วนตัว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

scout.org

สำนักงานลูกเสือโลก

asia-pacific

ลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ASEANScouts

ลูกเสืออาเซียน

srs2.moe.go.th

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

moe.go.th

กระทรวงศึกษาธิการ

ops.moe.go.th

สำนักงานปลัด ศธ.

nsot

สืบค้นหาข้อมูล
ตำแหน่งทางการลูกเสือ

thaiscout.moe.go.th

ฐานข้อมูลตำแหน่งค่ายลูกเสือ
ในประเทศไทย

Message us